کمترین: 
4559
بیشترین: 
4561
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 1 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 1 شهریور 1396 , 4561 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:10","price":4560},{"date":"1396/06/01 14:20","price":4559},{"date":"1396/06/01 14:30","price":4560},{"date":"1396/06/01 14:40","price":4559},{"date":"1396/06/01 14:50","price":4560},{"date":"1396/06/01 15:20","price":4561},{"date":"1396/06/01 15:30","price":4560},{"date":"1396/06/01 16:50","price":4561}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398