کمترین: 
49.8
بیشترین: 
49.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 1 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 49.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:08","price":49.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399