کمترین: 
8765.5
بیشترین: 
8765.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 1 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 1 شهریور 1396 , 8765.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":8765.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398