کمترین: 
2.91
بیشترین: 
2.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 1 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 2.93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 03:32","price":2.93},{"date":"1396/06/01 04:32","price":2.94},{"date":"1396/06/01 05:32","price":2.95},{"date":"1396/06/01 06:08","price":2.94},{"date":"1396/06/01 07:32","price":2.95},{"date":"1396/06/01 08:32","price":2.94},{"date":"1396/06/01 09:32","price":2.95},{"date":"1396/06/01 10:08","price":2.94},{"date":"1396/06/01 14:08","price":2.95},{"date":"1396/06/01 15:08","price":2.93},{"date":"1396/06/01 15:32","price":2.91},{"date":"1396/06/01 17:08","price":2.92},{"date":"1396/06/01 18:08","price":2.91},{"date":"1396/06/01 19:08","price":2.92},{"date":"1396/06/01 19:32","price":2.93},{"date":"1396/06/01 20:08","price":2.94},{"date":"1396/06/01 20:32","price":2.93},{"date":"1396/06/01 21:32","price":2.94},{"date":"1396/06/01 22:08","price":2.93}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398