کمترین: 
469.63
بیشترین: 
482.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 1 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 482.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 00:08","price":473.88},{"date":"1396/06/01 00:32","price":473.25},{"date":"1396/06/01 01:00","price":473},{"date":"1396/06/01 01:32","price":470.25},{"date":"1396/06/01 02:08","price":470.38},{"date":"1396/06/01 05:08","price":470.75},{"date":"1396/06/01 05:32","price":471},{"date":"1396/06/01 06:08","price":470.75},{"date":"1396/06/01 07:08","price":471},{"date":"1396/06/01 07:32","price":470.63},{"date":"1396/06/01 08:08","price":470.75},{"date":"1396/06/01 08:32","price":470.63},{"date":"1396/06/01 09:08","price":471.38},{"date":"1396/06/01 09:32","price":470.38},{"date":"1396/06/01 10:08","price":470.63},{"date":"1396/06/01 10:32","price":470.5},{"date":"1396/06/01 11:08","price":470.38},{"date":"1396/06/01 14:08","price":469.63},{"date":"1396/06/01 14:32","price":469.75},{"date":"1396/06/01 15:08","price":470.13},{"date":"1396/06/01 15:32","price":470.63},{"date":"1396/06/01 16:08","price":470.13},{"date":"1396/06/01 16:32","price":469.63},{"date":"1396/06/01 17:08","price":470.13},{"date":"1396/06/01 17:32","price":472.88},{"date":"1396/06/01 18:08","price":474.38},{"date":"1396/06/01 18:32","price":473.38},{"date":"1396/06/01 19:08","price":475.13},{"date":"1396/06/01 19:32","price":477.13},{"date":"1396/06/01 20:08","price":479.13},{"date":"1396/06/01 20:32","price":479.38},{"date":"1396/06/01 21:08","price":479.88},{"date":"1396/06/01 21:32","price":479.38},{"date":"1396/06/01 22:08","price":479.88},{"date":"1396/06/01 22:32","price":481.63},{"date":"1396/06/01 23:32","price":482.13}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398