کمترین: 
51.54
بیشترین: 
52.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 1 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 52.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 00:08","price":51.91},{"date":"1396/06/01 01:00","price":51.89},{"date":"1396/06/01 01:32","price":51.58},{"date":"1396/06/01 02:08","price":51.6},{"date":"1396/06/01 02:32","price":51.63},{"date":"1396/06/01 03:08","price":51.65},{"date":"1396/06/01 05:08","price":51.63},{"date":"1396/06/01 05:32","price":51.65},{"date":"1396/06/01 06:08","price":51.62},{"date":"1396/06/01 06:32","price":51.64},{"date":"1396/06/01 07:08","price":51.69},{"date":"1396/06/01 08:08","price":51.7},{"date":"1396/06/01 09:08","price":51.78},{"date":"1396/06/01 09:32","price":51.69},{"date":"1396/06/01 10:08","price":51.74},{"date":"1396/06/01 11:08","price":51.66},{"date":"1396/06/01 14:08","price":51.6},{"date":"1396/06/01 14:32","price":51.59},{"date":"1396/06/01 15:08","price":51.66},{"date":"1396/06/01 15:32","price":51.7},{"date":"1396/06/01 16:08","price":51.6},{"date":"1396/06/01 16:32","price":51.54},{"date":"1396/06/01 17:08","price":51.56},{"date":"1396/06/01 17:32","price":51.7},{"date":"1396/06/01 18:08","price":51.87},{"date":"1396/06/01 18:32","price":51.84},{"date":"1396/06/01 19:08","price":51.99},{"date":"1396/06/01 19:32","price":52.16},{"date":"1396/06/01 20:08","price":52.4},{"date":"1396/06/01 20:32","price":52.42},{"date":"1396/06/01 21:08","price":52.49},{"date":"1396/06/01 21:32","price":52.38},{"date":"1396/06/01 22:08","price":52.42},{"date":"1396/06/01 22:32","price":52.59},{"date":"1396/06/01 23:08","price":52.52},{"date":"1396/06/01 23:32","price":52.55}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398