کمترین: 
47.61
بیشترین: 
48.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 1 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 48.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 00:08","price":47.87},{"date":"1396/06/01 00:32","price":47.84},{"date":"1396/06/01 01:32","price":47.61},{"date":"1396/06/01 02:08","price":47.62},{"date":"1396/06/01 03:08","price":47.73},{"date":"1396/06/01 04:00","price":47.7},{"date":"1396/06/01 05:08","price":47.63},{"date":"1396/06/01 05:32","price":47.66},{"date":"1396/06/01 06:08","price":47.63},{"date":"1396/06/01 06:32","price":47.66},{"date":"1396/06/01 07:08","price":47.7},{"date":"1396/06/01 07:32","price":47.69},{"date":"1396/06/01 08:08","price":47.7},{"date":"1396/06/01 09:08","price":47.76},{"date":"1396/06/01 09:32","price":47.69},{"date":"1396/06/01 10:08","price":47.73},{"date":"1396/06/01 10:32","price":47.7},{"date":"1396/06/01 11:08","price":47.66},{"date":"1396/06/01 14:08","price":47.63},{"date":"1396/06/01 14:32","price":47.67},{"date":"1396/06/01 15:08","price":47.72},{"date":"1396/06/01 15:32","price":47.77},{"date":"1396/06/01 16:08","price":47.7},{"date":"1396/06/01 16:32","price":47.64},{"date":"1396/06/01 17:32","price":47.7},{"date":"1396/06/01 18:08","price":47.8},{"date":"1396/06/01 18:32","price":47.74},{"date":"1396/06/01 19:08","price":47.86},{"date":"1396/06/01 19:32","price":48.01},{"date":"1396/06/01 20:08","price":48.27},{"date":"1396/06/01 20:32","price":48.3},{"date":"1396/06/01 21:08","price":48.37},{"date":"1396/06/01 21:32","price":48.27},{"date":"1396/06/01 22:08","price":48.3},{"date":"1396/06/01 22:32","price":48.45},{"date":"1396/06/01 23:08","price":48.36},{"date":"1396/06/01 23:32","price":48.39}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398