کمترین: 
1212000
بیشترین: 
1212000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 31 مرداد 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 1212000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 14:42","price":1212000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398