کمترین: 
626000
بیشترین: 
627000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 31 مرداد 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 626000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 13:06","price":627000},{"date":"1396/05/31 15:00","price":626000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398