کمترین: 
601
بیشترین: 
604
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 31 مرداد 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 10:10","price":601},{"date":"1396/05/31 10:30","price":602},{"date":"1396/05/31 10:40","price":603},{"date":"1396/05/31 10:50","price":604},{"date":"1396/05/31 12:10","price":603},{"date":"1396/05/31 12:20","price":604},{"date":"1396/05/31 13:20","price":603},{"date":"1396/05/31 13:30","price":604},{"date":"1396/05/31 14:50","price":603},{"date":"1396/05/31 15:20","price":602}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398