کمترین: 
1115
بیشترین: 
1121
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 31 مرداد 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 1118 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 10:10","price":1116},{"date":"1396/05/31 10:30","price":1115},{"date":"1396/05/31 10:40","price":1117},{"date":"1396/05/31 10:50","price":1118},{"date":"1396/05/31 11:20","price":1120},{"date":"1396/05/31 11:30","price":1121},{"date":"1396/05/31 11:50","price":1120},{"date":"1396/05/31 12:10","price":1121},{"date":"1396/05/31 12:20","price":1120},{"date":"1396/05/31 12:40","price":1121},{"date":"1396/05/31 13:40","price":1120},{"date":"1396/05/31 14:40","price":1119},{"date":"1396/05/31 15:20","price":1118},{"date":"1396/05/31 15:30","price":1119},{"date":"1396/05/31 15:40","price":1118},{"date":"1396/05/31 16:50","price":1119},{"date":"1396/05/31 17:00","price":1118},{"date":"1396/05/31 17:30","price":1119},{"date":"1396/05/31 17:40","price":1118}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398