کمترین: 
4918
بیشترین: 
4929
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 31 مرداد 1396
قیمت پونددر تاریخ 31 مرداد 1396 , 4919 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 10:10","price":4918},{"date":"1396/05/31 10:30","price":4919},{"date":"1396/05/31 10:50","price":4927},{"date":"1396/05/31 11:30","price":4928},{"date":"1396/05/31 12:10","price":4929},{"date":"1396/05/31 12:20","price":4928},{"date":"1396/05/31 13:00","price":4927},{"date":"1396/05/31 13:20","price":4928},{"date":"1396/05/31 13:30","price":4927},{"date":"1396/05/31 13:50","price":4925},{"date":"1396/05/31 14:00","price":4923},{"date":"1396/05/31 14:20","price":4922},{"date":"1396/05/31 15:10","price":4921},{"date":"1396/05/31 15:20","price":4919},{"date":"1396/05/31 15:30","price":4921},{"date":"1396/05/31 15:40","price":4919},{"date":"1396/05/31 16:50","price":4921},{"date":"1396/05/31 17:00","price":4919},{"date":"1396/05/31 17:30","price":4921},{"date":"1396/05/31 17:40","price":4919}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398