کمترین: 
4541
بیشترین: 
4551
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 31 مرداد 1396
قیمت یورودر تاریخ 31 مرداد 1396 , 4541 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 10:10","price":4547},{"date":"1396/05/31 10:30","price":4544},{"date":"1396/05/31 10:40","price":4547},{"date":"1396/05/31 10:50","price":4550},{"date":"1396/05/31 11:10","price":4549},{"date":"1396/05/31 11:30","price":4551},{"date":"1396/05/31 11:50","price":4548},{"date":"1396/05/31 12:00","price":4546},{"date":"1396/05/31 12:10","price":4547},{"date":"1396/05/31 12:20","price":4546},{"date":"1396/05/31 12:30","price":4545},{"date":"1396/05/31 12:40","price":4546},{"date":"1396/05/31 13:00","price":4545},{"date":"1396/05/31 13:20","price":4546},{"date":"1396/05/31 13:30","price":4545},{"date":"1396/05/31 13:40","price":4544},{"date":"1396/05/31 13:50","price":4543},{"date":"1396/05/31 14:50","price":4542},{"date":"1396/05/31 15:30","price":4543},{"date":"1396/05/31 15:40","price":4542},{"date":"1396/05/31 16:50","price":4543},{"date":"1396/05/31 17:00","price":4541},{"date":"1396/05/31 17:30","price":4542},{"date":"1396/05/31 17:40","price":4541}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398