کمترین: 
8755.9
بیشترین: 
8755.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 31 مرداد 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 31 مرداد 1396 , 8755.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":8755.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398