کمترین: 
8575.7
بیشترین: 
8575.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 31 مرداد 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 31 مرداد 1396 , 8575.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":8575.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398