کمترین: 
466.63
بیشترین: 
473.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 31 مرداد 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 473.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 00:32","price":466.63},{"date":"1396/05/31 01:00","price":467.63},{"date":"1396/05/31 02:00","price":467.5},{"date":"1396/05/31 05:08","price":469.25},{"date":"1396/05/31 05:32","price":469.38},{"date":"1396/05/31 06:08","price":469.63},{"date":"1396/05/31 07:08","price":468.88},{"date":"1396/05/31 07:32","price":470.63},{"date":"1396/05/31 08:32","price":470.13},{"date":"1396/05/31 10:08","price":470.63},{"date":"1396/05/31 10:32","price":470.38},{"date":"1396/05/31 11:08","price":470.13},{"date":"1396/05/31 11:32","price":470.88},{"date":"1396/05/31 12:08","price":471.13},{"date":"1396/05/31 12:32","price":470.13},{"date":"1396/05/31 13:08","price":469.13},{"date":"1396/05/31 13:32","price":472.88},{"date":"1396/05/31 14:08","price":468.88},{"date":"1396/05/31 14:32","price":470.13},{"date":"1396/05/31 15:08","price":469.88},{"date":"1396/05/31 15:32","price":468.63},{"date":"1396/05/31 16:08","price":468.38},{"date":"1396/05/31 16:32","price":467.88},{"date":"1396/05/31 17:08","price":468.63},{"date":"1396/05/31 21:08","price":471.88},{"date":"1396/05/31 21:32","price":472},{"date":"1396/05/31 22:08","price":471.63},{"date":"1396/05/31 22:32","price":473.13}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398