کمترین: 
2.94
بیشترین: 
3.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 31 مرداد 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 2.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 00:08","price":2.96},{"date":"1396/05/31 01:00","price":2.97},{"date":"1396/05/31 03:00","price":2.96},{"date":"1396/05/31 03:32","price":2.97},{"date":"1396/05/31 08:08","price":2.96},{"date":"1396/05/31 08:32","price":2.97},{"date":"1396/05/31 10:08","price":2.96},{"date":"1396/05/31 10:32","price":2.97},{"date":"1396/05/31 11:08","price":2.96},{"date":"1396/05/31 11:32","price":2.97},{"date":"1396/05/31 12:08","price":2.96},{"date":"1396/05/31 16:08","price":2.98},{"date":"1396/05/31 17:08","price":3.01},{"date":"1396/05/31 21:08","price":2.95},{"date":"1396/05/31 22:08","price":2.94}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399