کمترین: 
51.55
بیشترین: 
52.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 31 مرداد 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 51.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 00:08","price":51.67},{"date":"1396/05/31 00:32","price":51.66},{"date":"1396/05/31 01:00","price":51.72},{"date":"1396/05/31 01:32","price":51.68},{"date":"1396/05/31 02:00","price":51.69},{"date":"1396/05/31 02:32","price":51.72},{"date":"1396/05/31 05:08","price":51.78},{"date":"1396/05/31 05:32","price":51.8},{"date":"1396/05/31 06:32","price":51.77},{"date":"1396/05/31 07:08","price":51.7},{"date":"1396/05/31 07:32","price":51.87},{"date":"1396/05/31 08:08","price":51.85},{"date":"1396/05/31 08:32","price":51.83},{"date":"1396/05/31 09:08","price":51.84},{"date":"1396/05/31 09:32","price":51.81},{"date":"1396/05/31 10:08","price":51.88},{"date":"1396/05/31 10:32","price":51.87},{"date":"1396/05/31 11:08","price":51.92},{"date":"1396/05/31 11:32","price":51.99},{"date":"1396/05/31 12:08","price":52.05},{"date":"1396/05/31 12:32","price":52.01},{"date":"1396/05/31 13:08","price":51.98},{"date":"1396/05/31 13:32","price":52.23},{"date":"1396/05/31 14:08","price":51.9},{"date":"1396/05/31 14:32","price":51.95},{"date":"1396/05/31 15:08","price":51.88},{"date":"1396/05/31 15:32","price":51.73},{"date":"1396/05/31 16:08","price":51.66},{"date":"1396/05/31 16:32","price":51.55},{"date":"1396/05/31 17:08","price":51.62},{"date":"1396/05/31 21:08","price":51.88},{"date":"1396/05/31 21:32","price":51.74},{"date":"1396/05/31 22:08","price":51.7},{"date":"1396/05/31 22:32","price":51.84}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398