کمترین: 
47.51
بیشترین: 
48.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 31 مرداد 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 47.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 00:08","price":47.56},{"date":"1396/05/31 00:32","price":47.58},{"date":"1396/05/31 01:00","price":47.64},{"date":"1396/05/31 01:32","price":47.58},{"date":"1396/05/31 02:00","price":47.56},{"date":"1396/05/31 03:00","price":47.59},{"date":"1396/05/31 04:08","price":47.62},{"date":"1396/05/31 04:32","price":47.63},{"date":"1396/05/31 05:08","price":47.7},{"date":"1396/05/31 05:32","price":47.72},{"date":"1396/05/31 06:08","price":47.7},{"date":"1396/05/31 06:32","price":47.69},{"date":"1396/05/31 07:08","price":47.62},{"date":"1396/05/31 07:32","price":47.73},{"date":"1396/05/31 09:08","price":47.72},{"date":"1396/05/31 09:32","price":47.7},{"date":"1396/05/31 10:08","price":47.73},{"date":"1396/05/31 11:08","price":47.8},{"date":"1396/05/31 11:32","price":47.84},{"date":"1396/05/31 12:08","price":47.89},{"date":"1396/05/31 12:32","price":47.84},{"date":"1396/05/31 13:32","price":48.01},{"date":"1396/05/31 14:08","price":47.72},{"date":"1396/05/31 14:32","price":47.73},{"date":"1396/05/31 15:08","price":47.64},{"date":"1396/05/31 15:32","price":47.59},{"date":"1396/05/31 16:08","price":47.55},{"date":"1396/05/31 16:32","price":47.53},{"date":"1396/05/31 17:08","price":47.51},{"date":"1396/05/31 21:08","price":47.77},{"date":"1396/05/31 21:32","price":47.8},{"date":"1396/05/31 22:08","price":47.76},{"date":"1396/05/31 22:32","price":47.83},{"date":"1396/05/31 23:32","price":47.78}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398