کمترین: 
1211000
بیشترین: 
1211000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 30 مرداد 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 1211000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 14:36","price":1211000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398