کمترین: 
82074.9
بیشترین: 
82082.9
قیمت شاخص بورس امروز 30 مرداد 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 82075.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 11:50","price":82077.2},{"date":"1396/05/30 12:00","price":82082.9},{"date":"1396/05/30 12:10","price":82074.9},{"date":"1396/05/30 12:20","price":82079.0},{"date":"1396/05/30 12:30","price":82081.0},{"date":"1396/05/30 12:40","price":82075.3},{"date":"1396/05/30 12:50","price":82075.0}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398