کمترین: 
4919
بیشترین: 
4923
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 30 مرداد 1396
قیمت پونددر تاریخ 30 مرداد 1396 , 4922 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 10:10","price":4923},{"date":"1396/05/30 11:10","price":4922},{"date":"1396/05/30 11:40","price":4921},{"date":"1396/05/30 11:50","price":4919},{"date":"1396/05/30 12:00","price":4920},{"date":"1396/05/30 12:30","price":4921},{"date":"1396/05/30 14:10","price":4922},{"date":"1396/05/30 17:40","price":4921},{"date":"1396/05/30 17:50","price":4922}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398