کمترین: 
8749.4
بیشترین: 
8749.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 30 مرداد 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 مرداد 1396 , 8749.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":8749.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399