کمترین: 
2.88
بیشترین: 
2.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 30 مرداد 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 2.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 05:00","price":2.9},{"date":"1396/05/30 06:32","price":2.91},{"date":"1396/05/30 10:32","price":2.9},{"date":"1396/05/30 12:32","price":2.91},{"date":"1396/05/30 14:32","price":2.94},{"date":"1396/05/30 15:00","price":2.93},{"date":"1396/05/30 15:32","price":2.92},{"date":"1396/05/30 16:08","price":2.93},{"date":"1396/05/30 17:32","price":2.89},{"date":"1396/05/30 18:08","price":2.88},{"date":"1396/05/30 18:32","price":2.92},{"date":"1396/05/30 19:00","price":2.96},{"date":"1396/05/30 20:32","price":2.97},{"date":"1396/05/30 22:32","price":2.96},{"date":"1396/05/30 23:32","price":2.97}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398