کمترین: 
466.88
بیشترین: 
481.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 30 مرداد 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 467.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 05:00","price":480.38},{"date":"1396/05/30 05:32","price":481.63},{"date":"1396/05/30 06:08","price":481.13},{"date":"1396/05/30 07:08","price":481.63},{"date":"1396/05/30 07:32","price":481.13},{"date":"1396/05/30 08:08","price":480.88},{"date":"1396/05/30 08:32","price":480.63},{"date":"1396/05/30 09:32","price":480.38},{"date":"1396/05/30 10:32","price":479.88},{"date":"1396/05/30 11:08","price":478.88},{"date":"1396/05/30 11:32","price":479.88},{"date":"1396/05/30 12:08","price":478.88},{"date":"1396/05/30 12:32","price":479.63},{"date":"1396/05/30 13:08","price":479.88},{"date":"1396/05/30 13:32","price":479.13},{"date":"1396/05/30 14:00","price":480.38},{"date":"1396/05/30 14:32","price":478.88},{"date":"1396/05/30 15:00","price":479.13},{"date":"1396/05/30 15:32","price":479.5},{"date":"1396/05/30 16:08","price":480.63},{"date":"1396/05/30 16:32","price":480.38},{"date":"1396/05/30 17:32","price":478.38},{"date":"1396/05/30 18:08","price":473.63},{"date":"1396/05/30 18:32","price":473.13},{"date":"1396/05/30 19:00","price":470.63},{"date":"1396/05/30 19:32","price":468.13},{"date":"1396/05/30 20:08","price":471.38},{"date":"1396/05/30 20:32","price":468.38},{"date":"1396/05/30 21:32","price":468.63},{"date":"1396/05/30 22:00","price":469.63},{"date":"1396/05/30 22:32","price":467.13},{"date":"1396/05/30 23:08","price":466.88},{"date":"1396/05/30 23:32","price":467.38}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398