کمترین: 
51.51
بیشترین: 
52.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 30 مرداد 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 51.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 05:00","price":52.58},{"date":"1396/05/30 05:32","price":52.73},{"date":"1396/05/30 06:08","price":52.67},{"date":"1396/05/30 06:32","price":52.7},{"date":"1396/05/30 07:08","price":52.77},{"date":"1396/05/30 07:32","price":52.7},{"date":"1396/05/30 08:32","price":52.67},{"date":"1396/05/30 09:08","price":52.7},{"date":"1396/05/30 09:32","price":52.67},{"date":"1396/05/30 10:00","price":52.69},{"date":"1396/05/30 10:32","price":52.63},{"date":"1396/05/30 11:08","price":52.56},{"date":"1396/05/30 11:32","price":52.64},{"date":"1396/05/30 12:08","price":52.52},{"date":"1396/05/30 12:32","price":52.59},{"date":"1396/05/30 13:08","price":52.6},{"date":"1396/05/30 13:32","price":52.45},{"date":"1396/05/30 14:00","price":52.63},{"date":"1396/05/30 14:32","price":52.52},{"date":"1396/05/30 15:00","price":52.59},{"date":"1396/05/30 15:32","price":52.67},{"date":"1396/05/30 16:08","price":52.76},{"date":"1396/05/30 16:32","price":52.72},{"date":"1396/05/30 17:08","price":52.73},{"date":"1396/05/30 17:32","price":52.51},{"date":"1396/05/30 18:08","price":52.23},{"date":"1396/05/30 18:32","price":52.13},{"date":"1396/05/30 19:00","price":51.85},{"date":"1396/05/30 19:32","price":51.62},{"date":"1396/05/30 20:08","price":51.95},{"date":"1396/05/30 20:32","price":51.63},{"date":"1396/05/30 21:00","price":51.72},{"date":"1396/05/30 21:32","price":51.73},{"date":"1396/05/30 22:00","price":51.85},{"date":"1396/05/30 22:32","price":51.51},{"date":"1396/05/30 23:08","price":51.63},{"date":"1396/05/30 23:32","price":51.66}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398