کمترین: 
47.37
بیشترین: 
48.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 30 مرداد 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 47.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 05:00","price":48.61},{"date":"1396/05/30 05:32","price":48.73},{"date":"1396/05/30 06:08","price":48.69},{"date":"1396/05/30 06:32","price":48.67},{"date":"1396/05/30 07:08","price":48.7},{"date":"1396/05/30 07:32","price":48.66},{"date":"1396/05/30 10:00","price":48.63},{"date":"1396/05/30 10:32","price":48.62},{"date":"1396/05/30 11:08","price":48.58},{"date":"1396/05/30 11:32","price":48.61},{"date":"1396/05/30 12:08","price":48.52},{"date":"1396/05/30 12:32","price":48.55},{"date":"1396/05/30 13:08","price":48.61},{"date":"1396/05/30 13:32","price":48.53},{"date":"1396/05/30 14:00","price":48.7},{"date":"1396/05/30 14:32","price":48.63},{"date":"1396/05/30 15:00","price":48.76},{"date":"1396/05/30 15:32","price":48.78},{"date":"1396/05/30 16:08","price":48.83},{"date":"1396/05/30 16:32","price":48.78},{"date":"1396/05/30 17:32","price":48.56},{"date":"1396/05/30 18:08","price":48.38},{"date":"1396/05/30 18:32","price":48.33},{"date":"1396/05/30 19:00","price":48.14},{"date":"1396/05/30 19:32","price":47.89},{"date":"1396/05/30 20:08","price":48.09},{"date":"1396/05/30 20:32","price":47.73},{"date":"1396/05/30 21:00","price":47.76},{"date":"1396/05/30 21:32","price":47.77},{"date":"1396/05/30 22:00","price":47.86},{"date":"1396/05/30 22:32","price":47.37},{"date":"1396/05/30 23:08","price":47.51},{"date":"1396/05/30 23:32","price":47.55}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398