کمترین: 
1209000
بیشترین: 
1209000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی تسویه سکه امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی تسویه سکهدر تاریخ 29 مرداد 1396 , 1209000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 14:36","price":1209000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399