کمترین: 
513021
بیشترین: 
513491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی مثقال / عیار جهانی امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 29 مرداد 1396 , 513155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 11:35","price":513356},{"date":"1396/05/29 11:40","price":513222},{"date":"1396/05/29 11:50","price":513021},{"date":"1396/05/29 12:00","price":513155},{"date":"1396/05/29 12:05","price":513222},{"date":"1396/05/29 12:10","price":513088},{"date":"1396/05/29 12:15","price":513222},{"date":"1396/05/29 12:20","price":513155},{"date":"1396/05/29 12:30","price":513021},{"date":"1396/05/29 12:45","price":513088},{"date":"1396/05/29 12:50","price":513021},{"date":"1396/05/29 13:00","price":513155},{"date":"1396/05/29 13:05","price":513222},{"date":"1396/05/29 13:20","price":513356},{"date":"1396/05/29 13:25","price":513289},{"date":"1396/05/29 13:35","price":513356},{"date":"1396/05/29 13:45","price":513491},{"date":"1396/05/29 13:50","price":513356},{"date":"1396/05/29 13:55","price":513222},{"date":"1396/05/29 14:05","price":513356},{"date":"1396/05/29 14:10","price":513155},{"date":"1396/05/29 14:25","price":513356},{"date":"1396/05/29 14:45","price":513423},{"date":"1396/05/29 14:55","price":513491},{"date":"1396/05/29 15:05","price":513356},{"date":"1396/05/29 15:10","price":513491},{"date":"1396/05/29 15:20","price":513289},{"date":"1396/05/29 15:35","price":513222},{"date":"1396/05/29 15:40","price":513155},{"date":"1396/05/29 16:15","price":513222},{"date":"1396/05/29 16:35","price":513155},{"date":"1396/05/29 16:50","price":513222},{"date":"1396/05/29 17:00","price":513155}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398