کمترین: 
4021
بیشترین: 
4040
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی فرانک سوئیس امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی فرانک سوئیسدر تاریخ 29 مرداد 1396 , 4040 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 11:20","price":4021},{"date":"1396/05/29 11:30","price":4024},{"date":"1396/05/29 11:40","price":4021},{"date":"1396/05/29 11:50","price":4024},{"date":"1396/05/29 12:00","price":4032},{"date":"1396/05/29 12:10","price":4031},{"date":"1396/05/29 12:20","price":4032},{"date":"1396/05/29 13:40","price":4039},{"date":"1396/05/29 14:20","price":4038},{"date":"1396/05/29 15:00","price":4040},{"date":"1396/05/29 15:10","price":4038},{"date":"1396/05/29 17:10","price":4040}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398