قیمت نهایی مثقال / حواله جهانی مورخ 29 مرداد 1396

کمترین: 
512954
بیشترین: 
513558
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی مثقال / حواله جهانی مورخ 29 مرداد 1396
قیمت نهایی مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 29 مرداد 1396 , 513423 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 11:20","price":513222},{"date":"1396/05/29 11:45","price":513155},{"date":"1396/05/29 12:05","price":513021},{"date":"1396/05/29 12:15","price":513088},{"date":"1396/05/29 12:25","price":513182},{"date":"1396/05/29 12:30","price":513155},{"date":"1396/05/29 12:35","price":513088},{"date":"1396/05/29 12:40","price":512954},{"date":"1396/05/29 12:45","price":513061},{"date":"1396/05/29 12:50","price":513222},{"date":"1396/05/29 12:55","price":513356},{"date":"1396/05/29 13:00","price":513289},{"date":"1396/05/29 13:05","price":513356},{"date":"1396/05/29 13:15","price":513289},{"date":"1396/05/29 13:20","price":513356},{"date":"1396/05/29 13:25","price":513329},{"date":"1396/05/29 13:35","price":513249},{"date":"1396/05/29 13:40","price":513222},{"date":"1396/05/29 13:45","price":513289},{"date":"1396/05/29 13:50","price":513356},{"date":"1396/05/29 14:10","price":513491},{"date":"1396/05/29 14:20","price":513450},{"date":"1396/05/29 14:25","price":513464},{"date":"1396/05/29 14:30","price":513450},{"date":"1396/05/29 14:35","price":513491},{"date":"1396/05/29 14:40","price":513423},{"date":"1396/05/29 14:50","price":513558},{"date":"1396/05/29 14:55","price":513491},{"date":"1396/05/29 15:00","price":513423},{"date":"1396/05/29 15:05","price":513491},{"date":"1396/05/29 15:10","price":513383},{"date":"1396/05/29 15:15","price":513356},{"date":"1396/05/29 15:20","price":513397},{"date":"1396/05/29 15:30","price":513356},{"date":"1396/05/29 15:50","price":513423},{"date":"1396/05/29 15:55","price":513397},{"date":"1396/05/29 16:00","price":513356},{"date":"1396/05/29 16:20","price":513303},{"date":"1396/05/29 16:25","price":513356},{"date":"1396/05/29 16:45","price":513423},{"date":"1396/05/29 16:50","price":513356},{"date":"1396/05/29 17:15","price":513423},{"date":"1396/05/29 17:50","price":513356},{"date":"1396/05/29 17:55","price":513423},{"date":"1396/05/29 18:25","price":513356},{"date":"1396/05/29 20:15","price":513423},{"date":"1396/05/29 20:40","price":513356},{"date":"1396/05/29 20:50","price":513423}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1397