کمترین: 
4537
بیشترین: 
4546
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یورو امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی یورودر تاریخ 29 مرداد 1396 , 4537 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 11:20","price":4546},{"date":"1396/05/29 11:30","price":4545},{"date":"1396/05/29 11:40","price":4546},{"date":"1396/05/29 11:50","price":4545},{"date":"1396/05/29 12:10","price":4546},{"date":"1396/05/29 12:20","price":4543},{"date":"1396/05/29 12:50","price":4539},{"date":"1396/05/29 13:00","price":4540},{"date":"1396/05/29 13:40","price":4538},{"date":"1396/05/29 16:20","price":4537},{"date":"1396/05/29 16:40","price":4538},{"date":"1396/05/29 17:10","price":4537},{"date":"1396/05/29 17:20","price":4538},{"date":"1396/05/29 17:30","price":4537}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398