کمترین: 
600
بیشترین: 
602
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون دانمارک امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون دانمارکدر تاریخ 29 مرداد 1396 , 602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 10:10","price":601},{"date":"1396/05/29 11:20","price":600},{"date":"1396/05/29 11:30","price":601},{"date":"1396/05/29 11:40","price":600},{"date":"1396/05/29 11:50","price":601},{"date":"1396/05/29 12:00","price":602},{"date":"1396/05/29 12:10","price":601},{"date":"1396/05/29 12:20","price":602},{"date":"1396/05/29 15:00","price":601},{"date":"1396/05/29 15:10","price":602},{"date":"1396/05/29 17:20","price":601},{"date":"1396/05/29 17:30","price":602}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398