کمترین: 
1210500
بیشترین: 
1210500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی تسویه سکه امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی تسویه سکهدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 1210500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 14:36","price":1210500}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398