کمترین: 
48.07
بیشترین: 
48.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت اپک امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت اپکدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 48.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 11:32","price":48.07}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398