کمترین: 
4545
بیشترین: 
4550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یورو امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی یورودر تاریخ 28 مرداد 1396 , 4545 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 10:10","price":4548},{"date":"1396/05/28 11:20","price":4550},{"date":"1396/05/28 11:40","price":4549},{"date":"1396/05/28 12:10","price":4547},{"date":"1396/05/28 12:40","price":4548},{"date":"1396/05/28 13:20","price":4550},{"date":"1396/05/28 13:50","price":4548},{"date":"1396/05/28 14:10","price":4550},{"date":"1396/05/28 14:20","price":4548},{"date":"1396/05/28 14:40","price":4549},{"date":"1396/05/28 14:50","price":4548},{"date":"1396/05/28 15:20","price":4547},{"date":"1396/05/28 15:30","price":4548},{"date":"1396/05/28 15:40","price":4546},{"date":"1396/05/28 15:50","price":4545}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398