کمترین: 
8745.8
بیشترین: 
8745.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار بحرین امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار بحریندر تاریخ 28 مرداد 1396 , 8745.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":8745.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398