کمترین: 
10896.5
بیشترین: 
10896.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار کویت امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار کویتدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 10896.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":10896.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398