قیمت نهایی مثقال / عیار جهانی مورخ 28 مرداد 1396

کمترین: 
512081
بیشترین: 
513504
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی مثقال / عیار جهانی مورخ 28 مرداد 1396
قیمت نهایی مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 513222 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 00:00","price":513504},{"date":"1396/05/28 00:05","price":513384},{"date":"1396/05/28 00:10","price":513344},{"date":"1396/05/28 00:15","price":513025},{"date":"1396/05/28 00:20","price":512786},{"date":"1396/05/28 00:25","price":512946},{"date":"1396/05/28 00:30","price":513025},{"date":"1396/05/28 00:40","price":512706},{"date":"1396/05/28 00:45","price":512308},{"date":"1396/05/28 00:55","price":512706},{"date":"1396/05/28 01:00","price":512627},{"date":"1396/05/28 01:05","price":512667},{"date":"1396/05/28 01:10","price":512706},{"date":"1396/05/28 01:20","price":512667},{"date":"1396/05/28 01:25","price":512308},{"date":"1396/05/28 01:35","price":512148},{"date":"1396/05/28 11:40","price":512081},{"date":"1396/05/28 11:45","price":512283},{"date":"1396/05/28 11:55","price":512216},{"date":"1396/05/28 12:10","price":512283},{"date":"1396/05/28 12:15","price":512417},{"date":"1396/05/28 12:25","price":512350},{"date":"1396/05/28 12:40","price":512484},{"date":"1396/05/28 12:45","price":512551},{"date":"1396/05/28 12:50","price":512685},{"date":"1396/05/28 12:55","price":512551},{"date":"1396/05/28 13:00","price":512685},{"date":"1396/05/28 13:10","price":512819},{"date":"1396/05/28 13:15","price":512685},{"date":"1396/05/28 13:25","price":512819},{"date":"1396/05/28 13:35","price":512752},{"date":"1396/05/28 13:45","price":512819},{"date":"1396/05/28 13:55","price":512752},{"date":"1396/05/28 14:15","price":512887},{"date":"1396/05/28 14:40","price":513021},{"date":"1396/05/28 14:45","price":513088},{"date":"1396/05/28 15:00","price":513222},{"date":"1396/05/28 15:05","price":513155},{"date":"1396/05/28 15:20","price":513356},{"date":"1396/05/28 16:25","price":513155},{"date":"1396/05/28 16:30","price":513222},{"date":"1396/05/28 16:45","price":513356},{"date":"1396/05/28 16:50","price":513222},{"date":"1396/05/28 17:00","price":513155},{"date":"1396/05/28 17:15","price":513222}
بروزرسانی در تاریخ 26 دی 1397