کمترین: 
52.83
بیشترین: 
52.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت برنت امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت برنتدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 52.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 00:00","price":52.92},{"date":"1396/05/28 00:32","price":52.83},{"date":"1396/05/28 01:08","price":52.84},{"date":"1396/05/28 01:32","price":52.87},{"date":"1396/05/28 02:08","price":52.86}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398