کمترین: 
48.63
بیشترین: 
48.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت سبک امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت سبکدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 48.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 00:00","price":48.69},{"date":"1396/05/28 00:32","price":48.63},{"date":"1396/05/28 01:08","price":48.66},{"date":"1396/05/28 01:32","price":48.72},{"date":"1396/05/28 02:08","price":48.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398