کمترین: 
50.81
بیشترین: 
52.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت برنت امروز 27 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت برنتدر تاریخ 27 مرداد 1396 , 52.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/27 00:32","price":50.9},{"date":"1396/05/27 01:32","price":50.85},{"date":"1396/05/27 02:32","price":50.84},{"date":"1396/05/27 03:00","price":50.81},{"date":"1396/05/27 05:08","price":50.88},{"date":"1396/05/27 05:32","price":50.94},{"date":"1396/05/27 06:08","price":50.98},{"date":"1396/05/27 06:32","price":50.99},{"date":"1396/05/27 07:08","price":50.97},{"date":"1396/05/27 07:32","price":50.93},{"date":"1396/05/27 08:08","price":51},{"date":"1396/05/27 09:08","price":50.97},{"date":"1396/05/27 10:08","price":50.98},{"date":"1396/05/27 10:32","price":51.02},{"date":"1396/05/27 11:32","price":51.06},{"date":"1396/05/27 12:08","price":51.26},{"date":"1396/05/27 12:32","price":51.3},{"date":"1396/05/27 13:08","price":51.16},{"date":"1396/05/27 13:32","price":51.1},{"date":"1396/05/27 14:08","price":51.08},{"date":"1396/05/27 14:32","price":51.09},{"date":"1396/05/27 15:08","price":51.06},{"date":"1396/05/27 15:32","price":51.15},{"date":"1396/05/27 16:08","price":51.08},{"date":"1396/05/27 16:32","price":51.09},{"date":"1396/05/27 17:08","price":51.2},{"date":"1396/05/27 17:32","price":51.07},{"date":"1396/05/27 18:08","price":51.09},{"date":"1396/05/27 18:32","price":50.98},{"date":"1396/05/27 19:08","price":50.95},{"date":"1396/05/27 19:32","price":50.84},{"date":"1396/05/27 20:08","price":51.12},{"date":"1396/05/27 20:32","price":51.65},{"date":"1396/05/27 21:08","price":52.52},{"date":"1396/05/27 21:32","price":52.62},{"date":"1396/05/27 23:08","price":52.73},{"date":"1396/05/27 23:32","price":52.86}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398