کمترین: 
467.88
بیشترین: 
482.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی گازوئیل امروز 27 مرداد 1396
قیمت نهایی گازوئیلدر تاریخ 27 مرداد 1396 , 481.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/27 00:08","price":468.13},{"date":"1396/05/27 01:00","price":468.38},{"date":"1396/05/27 01:32","price":468.13},{"date":"1396/05/27 02:08","price":467.88},{"date":"1396/05/27 05:08","price":468.38},{"date":"1396/05/27 05:32","price":468.88},{"date":"1396/05/27 06:08","price":469.13},{"date":"1396/05/27 06:32","price":469.63},{"date":"1396/05/27 07:08","price":469},{"date":"1396/05/27 07:32","price":468.88},{"date":"1396/05/27 08:08","price":469.13},{"date":"1396/05/27 09:08","price":468.63},{"date":"1396/05/27 10:08","price":468.5},{"date":"1396/05/27 10:32","price":468.63},{"date":"1396/05/27 11:08","price":468.88},{"date":"1396/05/27 12:08","price":470.63},{"date":"1396/05/27 12:32","price":470.88},{"date":"1396/05/27 13:08","price":469.13},{"date":"1396/05/27 13:32","price":468.38},{"date":"1396/05/27 14:08","price":468.63},{"date":"1396/05/27 15:08","price":468.88},{"date":"1396/05/27 16:08","price":468.13},{"date":"1396/05/27 16:32","price":468.63},{"date":"1396/05/27 17:08","price":470.13},{"date":"1396/05/27 17:32","price":469},{"date":"1396/05/27 18:08","price":469.5},{"date":"1396/05/27 18:32","price":468.88},{"date":"1396/05/27 19:08","price":469.38},{"date":"1396/05/27 19:32","price":468.63},{"date":"1396/05/27 20:08","price":471.13},{"date":"1396/05/27 20:32","price":477.13},{"date":"1396/05/27 21:08","price":481.63},{"date":"1396/05/27 21:32","price":482.38},{"date":"1396/05/27 22:08","price":480.88},{"date":"1396/05/27 22:32","price":480.38},{"date":"1396/05/27 23:08","price":481.63},{"date":"1396/05/27 23:32","price":481.75}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399