کمترین: 
46.84
بیشترین: 
48.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت سبک امروز 27 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت سبکدر تاریخ 27 مرداد 1396 , 48.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/27 00:08","price":47.05},{"date":"1396/05/27 00:32","price":47.02},{"date":"1396/05/27 01:32","price":46.97},{"date":"1396/05/27 02:08","price":46.94},{"date":"1396/05/27 03:00","price":46.95},{"date":"1396/05/27 03:32","price":46.97},{"date":"1396/05/27 04:08","price":46.95},{"date":"1396/05/27 05:08","price":46.98},{"date":"1396/05/27 05:32","price":47.03},{"date":"1396/05/27 06:08","price":47.08},{"date":"1396/05/27 06:32","price":47.06},{"date":"1396/05/27 07:08","price":47.03},{"date":"1396/05/27 07:32","price":47.02},{"date":"1396/05/27 08:08","price":47.06},{"date":"1396/05/27 08:32","price":47.05},{"date":"1396/05/27 09:32","price":47.03},{"date":"1396/05/27 10:08","price":47.06},{"date":"1396/05/27 10:32","price":47.08},{"date":"1396/05/27 11:08","price":47.09},{"date":"1396/05/27 12:08","price":47.33},{"date":"1396/05/27 13:08","price":47.23},{"date":"1396/05/27 13:32","price":47.24},{"date":"1396/05/27 14:08","price":47.23},{"date":"1396/05/27 15:08","price":47.2},{"date":"1396/05/27 15:32","price":47.23},{"date":"1396/05/27 16:08","price":47.17},{"date":"1396/05/27 16:32","price":47.2},{"date":"1396/05/27 17:08","price":47.31},{"date":"1396/05/27 17:32","price":47.19},{"date":"1396/05/27 18:08","price":47.16},{"date":"1396/05/27 18:32","price":47.03},{"date":"1396/05/27 19:08","price":46.97},{"date":"1396/05/27 19:32","price":46.84},{"date":"1396/05/27 20:08","price":46.92},{"date":"1396/05/27 20:32","price":47.2},{"date":"1396/05/27 21:08","price":48.31},{"date":"1396/05/27 21:32","price":48.44},{"date":"1396/05/27 22:08","price":48.41},{"date":"1396/05/27 23:08","price":48.52},{"date":"1396/05/27 23:32","price":48.66}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398