کمترین: 
48.45
بیشترین: 
48.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت اپک امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت اپکدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 48.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 11:32","price":48.45}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398