کمترین: 
8736.5
بیشترین: 
8736.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار بحرین امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار بحریندر تاریخ 26 مرداد 1396 , 8736.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":8736.5}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399