کمترین: 
459.38
بیشترین: 
469.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی گازوئیل امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی گازوئیلدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 468.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 00:08","price":466.38},{"date":"1396/05/26 00:32","price":465.63},{"date":"1396/05/26 02:00","price":466.25},{"date":"1396/05/26 05:08","price":466.5},{"date":"1396/05/26 05:32","price":466.63},{"date":"1396/05/26 06:08","price":467.38},{"date":"1396/05/26 06:32","price":467.63},{"date":"1396/05/26 09:08","price":467.38},{"date":"1396/05/26 10:08","price":466.88},{"date":"1396/05/26 10:32","price":466.38},{"date":"1396/05/26 11:08","price":465.63},{"date":"1396/05/26 11:32","price":465.38},{"date":"1396/05/26 12:08","price":466.13},{"date":"1396/05/26 13:08","price":465.38},{"date":"1396/05/26 13:32","price":463.38},{"date":"1396/05/26 14:08","price":461.88},{"date":"1396/05/26 14:32","price":463.13},{"date":"1396/05/26 15:08","price":462.38},{"date":"1396/05/26 16:08","price":461.88},{"date":"1396/05/26 16:32","price":462.38},{"date":"1396/05/26 17:08","price":460.63},{"date":"1396/05/26 17:32","price":460.13},{"date":"1396/05/26 18:08","price":459.38},{"date":"1396/05/26 18:32","price":460.63},{"date":"1396/05/26 19:08","price":463.13},{"date":"1396/05/26 19:32","price":461.63},{"date":"1396/05/26 20:00","price":462.63},{"date":"1396/05/26 20:32","price":465.13},{"date":"1396/05/26 21:00","price":465.38},{"date":"1396/05/26 21:32","price":465.88},{"date":"1396/05/26 22:08","price":466.13},{"date":"1396/05/26 22:32","price":467.88},{"date":"1396/05/26 23:08","price":469.13},{"date":"1396/05/26 23:32","price":468.38}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398