کمترین: 
50.08
بیشترین: 
51.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت برنت امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت برنتدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 50.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 00:08","price":50.38},{"date":"1396/05/26 00:32","price":50.3},{"date":"1396/05/26 02:00","price":50.34},{"date":"1396/05/26 02:32","price":50.39},{"date":"1396/05/26 03:08","price":50.4},{"date":"1396/05/26 05:08","price":50.41},{"date":"1396/05/26 06:08","price":50.46},{"date":"1396/05/26 06:32","price":50.51},{"date":"1396/05/26 07:00","price":50.48},{"date":"1396/05/26 08:08","price":50.55},{"date":"1396/05/26 08:32","price":50.52},{"date":"1396/05/26 10:08","price":50.48},{"date":"1396/05/26 10:32","price":50.45},{"date":"1396/05/26 11:08","price":50.38},{"date":"1396/05/26 11:32","price":50.35},{"date":"1396/05/26 12:08","price":50.44},{"date":"1396/05/26 12:32","price":50.41},{"date":"1396/05/26 13:08","price":50.34},{"date":"1396/05/26 13:32","price":50.28},{"date":"1396/05/26 14:08","price":50.15},{"date":"1396/05/26 14:32","price":50.27},{"date":"1396/05/26 15:08","price":50.19},{"date":"1396/05/26 15:32","price":50.2},{"date":"1396/05/26 16:08","price":50.17},{"date":"1396/05/26 16:32","price":50.24},{"date":"1396/05/26 17:08","price":50.08},{"date":"1396/05/26 17:32","price":50.12},{"date":"1396/05/26 18:32","price":50.26},{"date":"1396/05/26 19:08","price":50.45},{"date":"1396/05/26 19:32","price":50.27},{"date":"1396/05/26 20:00","price":50.35},{"date":"1396/05/26 20:32","price":50.72},{"date":"1396/05/26 21:00","price":50.71},{"date":"1396/05/26 21:32","price":50.74},{"date":"1396/05/26 22:08","price":50.84},{"date":"1396/05/26 22:32","price":50.95},{"date":"1396/05/26 23:08","price":51.05},{"date":"1396/05/26 23:32","price":50.95}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398