کمترین: 
46.55
بیشترین: 
47.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت سبک امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت سبکدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 47.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 00:08","price":46.86},{"date":"1396/05/26 00:32","price":46.76},{"date":"1396/05/26 02:00","price":46.77},{"date":"1396/05/26 03:08","price":46.84},{"date":"1396/05/26 03:32","price":46.81},{"date":"1396/05/26 04:08","price":46.8},{"date":"1396/05/26 05:08","price":46.84},{"date":"1396/05/26 05:32","price":46.86},{"date":"1396/05/26 06:08","price":46.91},{"date":"1396/05/26 06:32","price":46.92},{"date":"1396/05/26 07:00","price":46.88},{"date":"1396/05/26 08:08","price":46.94},{"date":"1396/05/26 08:32","price":46.91},{"date":"1396/05/26 10:08","price":46.88},{"date":"1396/05/26 10:32","price":46.86},{"date":"1396/05/26 11:08","price":46.81},{"date":"1396/05/26 11:32","price":46.78},{"date":"1396/05/26 12:08","price":46.87},{"date":"1396/05/26 13:08","price":46.81},{"date":"1396/05/26 13:32","price":46.73},{"date":"1396/05/26 14:08","price":46.62},{"date":"1396/05/26 14:32","price":46.7},{"date":"1396/05/26 15:08","price":46.64},{"date":"1396/05/26 15:32","price":46.66},{"date":"1396/05/26 16:08","price":46.61},{"date":"1396/05/26 16:32","price":46.67},{"date":"1396/05/26 17:08","price":46.55},{"date":"1396/05/26 17:32","price":46.59},{"date":"1396/05/26 18:08","price":46.56},{"date":"1396/05/26 18:32","price":46.76},{"date":"1396/05/26 19:08","price":46.84},{"date":"1396/05/26 19:32","price":46.59},{"date":"1396/05/26 20:00","price":46.67},{"date":"1396/05/26 20:32","price":46.91},{"date":"1396/05/26 22:08","price":46.98},{"date":"1396/05/26 22:32","price":47.09}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398