کمترین: 
1211000
بیشترین: 
1211000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی تسویه سکه امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی تسویه سکهدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 1211000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 14:36","price":1211000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398